Regulamin

Produkty zaprezentowane na ogólnodostępnej stronie internetowej www.hessi-nrw.eu są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy). Niniejsza strona obsługuje zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcami prowadzącymi hurtownie kosmetyczną, znajdującą się pod domeną internetową www.hessi-nrw.eu jest  Joanna Ledwon z siedzibą w Münster 48157 , NIP DE 321182234.

 2. Kontakt z Sklepem  jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: thenailsplacebyjoannaledwon@gmail.com lub pod nr. tel. 0049 1523 1937635

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.

 4. Sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną i hurtową dla podmiotów profesjonalnych oraz konsumentów oraz realizuję zamówienia niestandardowe przez internet. Hurtownia kosmetyczna jest sklepem specjalistycznym.

 5. Regulamin jest dostępny w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 7. Właściciel www.hessi-nrw.eu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów hurtowni wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Hurtownia kosmetyczna – Hurtownia internetowa działająca pod adresem www.hessi-nrw.eu, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

 2. Właściciel – Joanna Ledwonz siedzibą w Münster 48157 Krüsbreede 54  , NIP DE 321182234.

 3. Klient – osoba fizyczna, zarówno przedsiębiorca jaki i konsument, dokonujący zakupu w Hurtowni kosmetycznej, po wcześniejszym kontakcie z hurtownią i określeniu warunków zamówienia, potwierdzenia dostępności, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Konto Klienta – pole zawierające dane klienta i dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w sprawach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy.

 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Hurtowni kosmetycznej oraz nabywania w nim produktów.

Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego www.hessi-nrw.eu

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  • dostęp do sieci Internet;

  • adres poczty email.

 2. Sklep Internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Hurtowni. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Hurtownią kosmetyczną a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Hurtowni kosmetycznej. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep internetowy  informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

§ 4 Rejestracja i logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, nip oraz hasło, za pomocą formularza.

 2. Hurtownia kosmetyczna może weryfikować dane podane przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie przejdzie pozytywnie weryfikacji nie będzie mógł założyć konta lub złożyć zamówienia.

 3. Hasło podawane przy logowaniu do Hurtowni kosmetycznej może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

 5. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Hurtowni kosmetycznej, złożenie zamówienia bez potwierdzenia jego przyjęcia z obowiązkiem zapłaty za zamówienie nie obliguje do zawarcia umowy.

 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w internetowej Hurtowni kosmetycznej osobom trzecim.

 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;

  • zmiany swoich danych osobowych, adresu do wysyłki oraz udzielonych zgód;

  • zmiany swojego hasła;

  • sprawdzenia statusu swojego zamówienia;

  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

  • zamówienia Produktu;

  • całkowitego usunięcia swojego konta

 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link do strony internetowej za pomocą którego aktywuje konto.

 10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ 5 Realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia osobiście w siedzibie Sklepu, w godzinach jej otwarcia.

 2. Umieszczenie na witrynie Internetowej Sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

 3. Zamówienie zostaje w następujący sposób:

  • złożenie przez Kupującego w formie elektronicznej zamówienia stanowiącego chęć zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie internetowej Hurtowni kosmetycznej, za określoną tam cenę.

  • oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Hurtownia kosmetyczna niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie po uprzedniej weryfikacji dostępności towaru.

 4. Hurtownia kosmetyczna potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep internetowy a bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

 6. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 7. Po złożeniu oferty kupna przez system online, sprawdzana jest dostępność towarów, oraz ustalana indywidualna cena każdego produktu w zależności od ilości zamówionego danego towaru, całej kwoty oraz wcześniejszych rabatów. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma.

 8. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

  • wybór formy dostawy i płatności;

  • zatwierdzenie zamówienia;

  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia;

  • potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzenia statusu realizacji zamówienia.

 11. Sklep internetowy dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

§ 6 Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

  • przelewu bankowego;

  • płatności PAY PAL,

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT, za nieprawdziwość bądź błędność danych odpowiada osoba które dane podała.

§ 7 Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu  internetowego.

 2. Termin dostawy trwa do 14 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne ustawowo od pracy dostawy nie są realizowane.

 4. Czas realizacji zamówień specjalnych (towar sprowadzany na zamówienie klienta, konfekcjonowanie towaru w wybrane przez klienta opakowania, zamówienie towaru wraz z indywidualnym projektem etykiet, bądź opakowań pod markę klienta) ustalany jest indywidualnie.

 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Hurtownia kosmetyczna.

 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 7. Towary dostarczane są na terenie Niemiec.

§ 8 Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących - osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 9 Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem 

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

 4. Sklep internetowy  dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach internetowej Hurtowni kosmetycznej oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 5. Sklep www.hessi-nrw.eu  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  1. zmiany przepisów prawa;

  2. zmiany sposobów płatności i dostaw;

  3. zmiana kursu walut;

  4. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem;

  5. zmiany danych Hurtowni, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

 6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających z Internetowej strony sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 7. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

Przy wejściu na stronę klauzula informacyjna.

Zakup

  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  • wybór płatności

  • wywalić kup bez rejestracji

  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania

  • wybór konsument/przedsiębiorca i adres dostawy

  • dane do formularza faktury

  • formularza dostawy;

  • zatwierdzenie zamówienia

  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 5............ dni roboczych od otrzymania zamówienia.

  • Potwierdzenie wysłane będzie e-maile.

Fotografie, znaki towarowe są objęte prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane 

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz